Integritetspolicy

Allevi AB, org. nr. 556780-4157, (“Allevi”) värdesätter informationssäkerhet. Vi tar våra kunders integritet på största allvar och för att skydda din information lägger vi stor vikt vid att våra lösningar ska vara så säkra som möjligt. När du använder våra tjänster hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med denna policy, i vilken vi

  • förklarar hur och varför vi använder den information som du som användare delar med oss,
  • säkerställer att du förstår vilken information vi samlar in, och
  • informerar om dina rättigheter. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast för de ändamål och på de sätt som anges i denna policy.

Allevi är personuppgiftsansvariga avseende behandlingen av de insamlade personuppgifterna och har ett Dataskyddsombud som du kontaktar via . Hit kan du vända dig om du vill utöva dina rättigheter, har frågor om hur Allevi hanterar personuppgifter eller övriga ärenden och frågor kopplat till Allevis arbete för värnandet av din integritet.”

Vilka uppgifter vi behandlar, hur vi gör det, varför vi gör det och hur uppgifterna lagras

För att du ska kunna registrera dig som användare och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver du uppge viss information om dig själv såsom namn, personnummer och mailadress. Den rättsliga grunden för denna behandling av dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster. Som en del av att tillhandahålla Allevis tjänster lagras sedan dina kunduppgifter i Allevis stödsystem för att du ska kunna nyttja våra tjänster för exempelvis support. Allevi begär aldrig in mer uppgifter från dig än vad som är nödvändigt för att du ska kunna nyttja våra tjänster. Vi använder inte dina personuppgifter som grund för någon form av automatiskt beslutsfattande, inbegripet profilering. Behandlingen av uppgifter sker även som ett led i att uppfylla lagkrav, myndighetskrav och för att uppfylla kollektivavtal. De uppgifter som samlas in av Allevi kan således komma att rapporteras till myndigheter vid förfrågan. Den rättsliga grunden för viss behandling är således att Allevi ska fullgöra rättsliga förpliktelser. Allevis tjänster är inte riktade till barn under 18 år och vi samlar heller inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år.

Till vilka delar vi dina uppgifter

Vi delar din information med de underleverantörer vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster, t.ex. extern lagring. Dessa parter har inte tillgång till, eller använder, personuppgifter för annat ändamål än vad som redovisats samt för att utföra molntjänster och lagringstjänster. Vidarebefordring av dina uppgifter till tredje part kommer endast ske inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna eller med motsvarande samtycke. I övrigt kommer vidarebefordran till tredje part inte att ske, såvida vi inte är skyldiga att göra det på grund av tvingande lagstiftning (t.ex. vidarebefordran till externa organ som tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter).

Hur lång tid vi lagrar dina uppgifter

De personuppgifter vi behandlar för att kunna tillhandahålla vår tjänst, dvs. dina användaruppgifter, kommer att lagras av oss så länge ditt användarkonto är aktivt. För det fall ditt användarkonto avaktiveras kommer dessa uppgifter att raderas efter 12 månader. Vi är medvetna om att de regler som är tillämpliga på de uppgifter du laddar upp när du använder tjänsten kan föreskriva långa lagringstider och krav på gallring, till exempel lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Allevi tar inte ansvar för din efterlevnad av dessa regler och du är således själv ansvarig för att tillse att lagrings och gallringskraven följs. Vi implementerar dock säkerhetsåtgärder i våra tjänster för att underlätta din efterlevnad. En avaktivering av kontot medför att även dessa uppgifter raderas. Vi kommer dock att hålla uppgifterna tillgängliga för din nedladdning under 12 månader efter att kontot avaktiverats.

Hur vi skyddar de uppgifter som laddas upp

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi begränsar tillgången till personuppgifter till medarbetare på Allevi som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Det är dock viktigt att du som användare också är försiktig och företrädesvis väljer ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare samt loggar ut efter att ha använt Allevis tjänst.

Dina rättigheter som användare

Enligt tillämplig lagstiftning har du rätt att få information om hur Allevi behandlar dina personuppgifter och även invända mot den. Exempelvis har du rätt att få en kopia på önskade utdrag om vår behandling av dina personuppgifter. Om de uppgifter vi behandlar om dig skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta har du rätt att kontakta oss för att antingen rätta, begränsa eller radera de aktuella uppgifterna. Du har också rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan tjänst (rätten till dataportabilitet). Kontakta oss gärna per e-mail på om du vill utnyttja dina rättigheter.

När du söker arbete hos oss

För att behandla din arbetsansökan hos Allevi ber vi dig om kontaktuppgifter, CV och personligt brev. Dessa uppgifter behandlas i Podio vilket innebär en överföring av personuppgifter utanför EU/EES, med adekvansbeslut (Data Privacy Framework) som överföringsmekanism. Uppgifterna kommer vi att behandla i två år med hänsyn till rättsliga förpliktelser enligt Diskrimineringslagen och därefter kommer uppgifterna att raderas. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat syfte än för att behandla din arbetsansökan i rekryteringsprocessen. Den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning enligt artikel 6.1.f. GDPR. I rekryteringsprocessen använder vi inget automatiskt beslutsfattande och endast de som är ansvariga för rekryteringen kommer att ta del av dina personuppgifter. Du kan när som helst höra av dig till Allevis dataskyddsombud om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter i rekryteringsprocessen.

Kontakt med tillsynsmyndighet

Du som användare har alltid möjlighet att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tillsynsmyndighet för efterlevnaden av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. IMY kan nås via

Cookies